Girls Hostel

  1. Hostel Namdeo Smruti
  2. Hostel Saraswatey Namah